top of page

Подобряване на Енергийна Ефективност

Възложители: ФФЛ / M.J.Dairies / KohLibre

Функция NLV: Анализ на потребление / Изготвяне на задание / Тръжни процедури / Контрол на изпълнението

Нарастващата несигурност на енергийните пазари е предпоставка все повече фирми да се интересуват от методи за намаляване на енергийните разходи и подобряване на енергийната ефективност, както на сградния фонд, така и на производствените процеси. Все по-голяма част от нашите клиенти се възползват от нашата професионална експертиза за внедряване на възобновяеми енергийни източници (ФФЛ 1000kWp, M.J. Dairies 750kWp, KohLibre 110kWp), както и системи за автоматизация, оптимизация, контрол и мониторинг на енергийното потребление.
За повече информация относно обхвата на дейности, който можем да предложим, моля да разгледате секция Услуги.
Logo-01___.png
bottom of page